KUP BILET

Wprowadzenie

REGULAMIN HOPLANDIA

Wszystkie Osoby przebywające na terenie Parku Ewolucji mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Wejście na teren Parku jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

I. Preambuła

Atrakcja pod nazwą HOPLANDIA została utworzona z myślą o nowej, ciekawej formie rekreacji. Niniejszy Regulamin powstał aby zapewnić naszym Gościom maksymalne bezpieczeństwo w trakcie korzystania z Obiektu. Priorytetem jest dla nas, aby korzystający z tej formy aktywności wynieśli maksimum niezapomnianych i miłych wrażeń. Pamiętaj także, że nie jesteś w Obiekcie sam - uważaj, na to co robisz, aby nie wyrządzić krzywdy sobie i innym. Zawsze nadzoruj sposób korzystania z Obiektu przez pozostające pod Twoją opieką dziecko.

II. Treść regulaminu
 1. Informacje ogólne
  1. Podmiotem prowadzącym atrakcję pod nazwą Safari Kids (zwany dalej w niniejszym Regulaminie „Obiektem” lub wymiennie „Safari Kids”) jest Park Ewolucji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Sławutówku, adres: ul. Pałacowa 31, 84 – 122 Sławutówko, NIP 5882420941, REGON 365400716 .
  2. Niniejszy Regulamin reguluje zasady obowiązujące wszystkie osoby przebywające na terenie Obiektu, zwane dalej w postanowieniach niniejszego Regulaminu „Gośćmi”.
  3. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być uzupełnione treścią innych regulaminów szczegółowych, w szczególności treścią instrukcji korzystania z urządzeń znajdujących się na terenie Obiektu (wyrażonych w formie pisemnej i/lub graficznej). W przypadku wprowadzenia takich dodatkowych regulaminów szczegółowych postanowienia niniejszego Regulaminu pozostają w mocy i są nadal wiążące.
  4. Wejście na teren Obiektu jest równoznaczne z zaznajomieniem się i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz wszelkich regulaminów szczegółowych. Treść Regulaminu dostępna jest na naszej stronie internetowej – www.parkewolucji.pl, a także w punkcie kasowym na Obiekcie.
  5. Zadbaj o to, aby wszystkie obecne z Tobą w Obiekcie osoby, w tym dzieci, albo osoby dla których kupiłeś bilet wstępu także zapoznały się z niniejszym Regulaminem.
  6. We wszelkich sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem należy zwracać się do personelu Obiektu. Prosimy o niezwłoczne zgłaszanie personelowi wszelkich przypadków naruszania Regulaminu, niebezpiecznych zachowań oraz kontuzji.
  7. Personel Obiektu udzieli pierwszej pomocy przedmedycznej na każde zgłoszenie Gości. Potrzebę udzielenia pierwszej pomocy, jak też informację o wypadku mającym miejsce na terenie Obiektu zgłaszać można do każdego pracownika Obiektu.
  8. W każdym przypadku, gdy niniejszy Regulamin mówi o kontakcie Gościa z recepcją Obiektu rozumie się przez to kontakt osobisty, jak i telefoniczny (na nr telefonu: 793-200-400) lub mailowy (na adres poczty elektronicznej biuro@parkewolucji.pl).
 2. Podstawowe informacje organizacyjne
  1. Podczas przebywania na terenie Obiektu należy bezwzględnie stosować się do zaleceń i instrukcji udzielanych przez personel Obiektu. Osoby nie stosujące się do tych zaleceń, a także osoby naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu lub zakłócające porządek mogą zostać wyproszone z Obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów i jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu.
  2. Zastrzegamy prawo do odmowy wstępu na teren Obiektu wg własnego uznania, bez konieczności podania przyczyny i bez jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Obiektu.
  3. Na terenie Obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz korzystania z papierosów elektronicznych i innych podobnych urządzeń, spożywania alkoholu oraz jakichkolwiek substancji odurzających, a także wnoszenia alkoholu na teren Obiektu. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających lub zachowujące się, jakby były pod wpływem takich środków, nie będą wpuszczane na teren Obiektu lub mogą zostać z niego wyproszone bez zwrotu kosztów za niewykorzystany bilet.
  4. Na teren obiektu nie wolno wprowadzać zwierząt.
  5. Na teren obiektu zakazane jest wnoszenie przedmiotów ostrych i szpiczastych, takich jak w szczególności noże, scyzoryki, klucze o ostrych zakończeniach, biżuteria.
  6. Używanie słów wulgarnych i obraźliwych nie będzie tolerowane.
 3. Dostępność Obiektu
  1. Warunkiem korzystania z atrakcji Obiektu jest uiszczenie opłaty za wstęp na Obiekt w kasie parku, zgodnie z obowiązującym cennikiem, który dostępny jest w kasie Parku oraz na stronie internetowej www.parkewolucji.pl. Obiekt zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie cen i rodzajów dostępnych biletów.
  2. Ze względów bezpieczeństwa i z uwagi na komfort naszych Gości liczba osób mogących jednocześnie korzystać z urządzeń Obiektu jest ograniczona.
  3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu będące skutkiem siły wyższej i okoliczności od Obiektu niezależnych np. przerwy w dostawie prądu.
 4. Zasady wejścia na teren Obiektu, ograniczenia wiekowe
  1. Każdy Gość podejmuje samodzielnie decyzję o korzystaniu z Obiektu uwzględniając swoje możliwości, umiejętności, kondycję i stan zdrowia oraz wynikające z tego tytułu ewentualne ograniczenia i zagrożenia, mając na uwadze ryzyko urazów i kontuzji. W przypadku osób niepełnoletnich decyzję taką podejmują rodzice lub opiekunowie prawni.
  2. Osoby z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi, u których wysiłek fizyczny może choćby potencjalnie zagrażać ich zdrowiu lub życiu oraz kobiety w ciąży, z uwagi na swoje bezpieczeństwo nie powinni korzystać z Obiektu.
  3. Dzieci w wieku od 8-go roku życia mogą korzystać z atrakcji Obiektu. Rodzic lub opiekun prawny nie musi być stale obecny z dzieckiem podczas zabawy, wymagana jest jednak jego stała obecność na terenie Obiektu.
  4. Obiekt i jego pracownicy nie świadczą jakiejkolwiek opieki nad osobami niepełnoletnimi przebywającymi na terenie Obiektu. Korzystanie przez osoby niepełnoletnie z atrakcji Obiektu odbywa się na ryzyko rodzica lub opiekuna prawnego i za jego zgodą.
  5. W szczególnych wypadkach (np. nieposłuszeństwo dzieci, ograniczona mobilność dziecka, niepełnosprawność) pracownicy Obiektu mają prawo poprosić rodziców lub opiekunów prawnych o ciągłe asystowanie dziecku w każdym wieku, jeśli uznają że będzie to sprzyjać zapewnieniu mu odpowiedniego bezpieczeństwa i prawidłowemu korzystaniu przez nie z urządzeń Obiektu.
  6. Rodzice i opiekunowie prawni w ramach obowiązku nadzoru odpowiadają za szkody spowodowane przez swych niepełnoletnich podopiecznych.
  7. Opiekunowie wycieczek szkolnych oraz nauczyciele przebywający z dziećmi na terenie Obiektu są zobowiązani do sprawowania ciągłego nadzoru nad dziećmi, nawet w trakcie wykonywania przez nie ćwiczeń/zabawy. Opiekun zobowiązany jest do posiadania specjalnych antypoślizgowych skarpetek wymaganych przez Obiekt. Jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie 10 (dziesięcioma) osobami.
 5. Ogólne zasady korzystania z urządzenia
  1. Zabrania się korzystania z atrakcji Obiektu niezgodnie z ich przeznaczeniem.
  2. Do wejścia na atrakcję HOPLANDIA Goście przygotowują się strefie szatni, tam też, w przeznaczonych do tego szafkach, zobowiązani są zostawić odzież, obuwie i wszystkie przyniesione ze sobą rzeczy. Zabrania się pozostawiania w szafkach rzeczy cennych i wartościowych, w szczególności takich jak biżuteria, gotówka, dokumenty tożsamości, dokumenty i klucze do pojazdów.
  3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione lub pozostawione przez Gościa na terenie Obiektu poza wyznaczonymi szafkami.
  4. Wejście na urządzenie dozwolone jest w ubraniu sportowym. Obowiązkowy ubiór to koszulka z długim rękawem oraz spodnie z długą nogawką, tak aby ciało było maksymalnie zabezpieczone od ewentualnych otarć, bez żadnych ostrych oraz luźnych elementów mogących sprawiać problemy lub stwarzać niebezpieczeństwo podczas ćwiczeń. Na urządzenie nie wolno wchodzić z biżuterią, w szczególności z pierścionkami, sygnetami, kolczykami i wisiorkami. Ubranie z krótkimi nogawkami i/lub krótkim rękawem może stwarzać ryzyko powstania urazów, w szczególności otarć naskórka.
  5. Przed wejściem na urządzenie Goście zobowiązani są bezwzględnie opróżnić kieszenie. Na urządzenie nie wolno wnosić żadnych przedmiotów w szczególności takich jak klucze, telefony, kamery, zapalniczki, piłki, jedzenie oraz napoje.
  6. Z uwagi na wymogi higieniczne i bezpieczeństwo użytkowników Obiektu każdy Gość zobowiązany jest do używania specjalnych antypoślizgowych skarpet, które można nabyć w recepcji Obiektu lub podczas zakupu biletu w kasie Parku. Gość może mieć swoje skarpetki antypoślizgowe w Obiekcie pod warunkiem, że są one czyste i w dobrym stanie . Obsługa Obiektu jest uprawniona do poproszenia Gościa o nabycie nowych skarpet, jeśli posiadane przez Gościa nie zapewniają zachowania należytej higieny Obiektu. Niedozwolone jest korzystanie z atrakcji na boso.
  7. Zabronione jest wchodzenie na atrakcje z gumą do żucia lub jakąkolwiek inną substancją w ustach.
  8. Zaleca się szczególne, indywidualne środki ochronne Gościom noszącym okulary bądź soczewki kontaktowe. Ze względów bezpieczeństwa i z uwagi na ryzyko urazów i kontuzji, jeżeli to możliwe zalecamy pozostawienie okularów korekcyjnych poza strefą wykonywania ćwiczeń.
 6. Zasady bezpiecznego wykonywania ćwiczeń
  1. Sygnał gwizdka jest sygnałem do natychmiastowego i bezwzględnego zaprzestania aktywności.
  2. Podczas zabawy użytkownicy nie mogą mieć ze sobą żadnych ostrych przedmiotów. Użytkownicy powinni poruszać się w sposób opanowany i bezpieczny.
  3. Zabrania się wspinania po ścianach urządzenia, elementach zabezpieczających i konstrukcyjnych, wieszania się na nich.
  4. Zabrania się wszelkich przepychanek i walk oraz przeszkadzania innym Gościom.
  5. Zabrania się wykonywania ryzykownych i niekontrolowanych skoków i ćwiczeń.
  6. Zabrania się biegania po terenie Obiektu.
  7. Zabrania się zjeżdżania głową w dół.
  8. Zabrania się picia oraz jedzenia na atrakcji.
  9. Podczas poruszania się po atrakcji należy zachować szczególną ostrożność, zwracając uwagę na inne osoby, w szczególności młodsze dzieci.
 7. Zasady uzupełniające, informacja o stosowanym monitoringu
  1. Cały teren Obiektu, znajduje się pod nadzorem kamer. Obraz jest rejestrowany w trybie ciągłym dla zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa, przy poszanowaniu dóbr osobistych i intymności Gości. Wejście na teren Obiektu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na rejestrowanie obrazu z wizerunkiem Gościa.
 8. Obowiązek nadzoru
  1. Apelujemy do rodziców i opiekunów grup zorganizowanych o staranne wypełnienie spoczywającego na nich obowiązku nadzoru. Park Ewolucji nie przejmuje odpowiedzialności w tym zakresie. Rodzice i opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez ich podopiecznych.
  2. Dodatkowo, każdy klient oraz opiekun grupy zorganizowanej jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem, a w szczególności z progami wiekowymi przy atrakcjach parku oraz wymogami zasad bezpieczeństwa, w tym wymogiem noszenia skarpet antypoślizgowych w obiektach takich jak Skok Pufy, Safari Kids i Hoplandia. Zakup biletów oraz dokonanie rezerwacji grupy zorganizowanej wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.

Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu i życzymy miłej zabawy!