Regulamin

Część ogólna

Wszystkie Osoby przebywające na terenie Parku Ewolucji mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Wejście na teren Parku jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 1. Prawo wstępu na teren Parku mają osoby, które posiadają ważny bilet wstępu lub zaproszenie. Rodzaje biletów i krąg osób uprawnionych do korzystania z poszczególnych rodzajów biletów jest opublikowany na stronie : www.parkewolucji.pl oraz dostępny w punkcie kasowym przy wejściu do Parku Ewolucji.
 2. Bilet wstępu lub zaproszenie uprawnia do korzystania ze wszystkich atrakcji przez cały okres przebywania na terenie Parku Ewolucji.
 3. W uzasadnionych przypadkach obsługa Parku przed wejściem osób posiadających bilet ulgowy może zażądać udowodnienia przez te osoby uprawnienia- za pomocą dokumentów potwierdzających w sposób niewątpliwy wiek tych osób. W przypadku stwierdzenia, iż osoby posiadające bilet ulgowy nie są uprawnione do skorzystania z niego Obsługa odmówi prawa wstępu do Parku tym osobą na podstawie tego biletu. W takim przypadku osoby te mogą wejść do Parku Ewolucji po dokonaniu odpowiedniej dopłaty zgodnie z cennikiem, do ceny biletów, z których te osoby są uprawnione skorzystać, albo na zasadach ogólnych.
 4. Po zakupie biletu i wejściu na teren Parku, jego opuszczenie zostaje uznane za koniec korzystania z atrakcji. Ponowne wejście na teren jest możliwe jedynie po zakupieniu nowego biletu, bądź na podstawie opaski założonej przez Obsługę Parku osobie która wróciła do Parku w terminie nie dłuższym aniżeli 30 minut liczonych od czasu wyjścia z Parku.
 5. Zabrania się przekazywania zakupionego biletu wstępu po wejściu do Parku, celem wejścia do Parku przez osobę trzecią.
 6. Dzieci do 16 roku życia przebywające na terenie Parku Ewolucji powinny znajdować się pod opieką osoby dorosłej.
 7. Zasady korzystania z atrakcji i urządzeń określają regulaminy i informacje umieszczone, przy poszczególnych urządzeniach. Z urządzeń korzystać można tylko i wyłącznie za zgodą i w obecności Obsługi urządzenia, z wyłączeniem atrakcji i urządzeń oraz stref bezobsługowych. Obsługa urządzenia/atrakcji ma prawo odmówić ze względów bezpieczeństwa i w uzasadnionych przypadkach odmówić danej osobie skorzystania z atrakcji/urządzenia w Parku.
 8. Naprawy, przeglądy techniczne, aktualizacje, siła wyższa, niekorzystne warunki pogodowe mogą być podstawą do wyłączenia urządzeń i atrakcji dla zwiedzających. Wyłącznie ze zwiedzania pojedynczych atrakcji w związku z wyżej wymienionymi przesłankami nie będzie stanowić podstawy do zwrotu kosztów poniesionych na zakup biletu, reklamacji lub innych roszczeń w stosunku do Parku Ewolucji w Sławutówku.
 9. Niesprzyjające i trudne warunki atmosferyczne i pogodowe ( burze, wichury, ulewny deszcz ), nie mogą stanowić podstawy do reklamacji i jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Parku Ewolucji. Park nie ma wpływu na pogodę i warunki atmosferyczne, a klient na własną odpowiedzialność podejmuje decyzję o zakupie biletu w danym dniu i w danym momencie. Nagła zmiana warunków pogodowych, nie będzie stanowić podstawy do zwrotu kosztów poniesionych na zakup biletu, reklamacji lub innych roszczeń w stosunku do Parku Ewolucji.
 10. Park Ewolucji nie odmawia sprzedaży biletów nawet, przy bardzo dużej frekwencji. Nie ma górnego limitu pojemności i dopóki nie będzie to stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa, wszystkie osoby, które zakupią bilet wstępu zostaną do parku wpuszczone. W weekendy i okresie letnim należy liczyć się z dużą frekwencją w Parku, a co za tym idzie również z dłuższym czasem oczekiwania na dostęp do poszczególnych atrakcji. W związku z powyższym, informujemy, że Park Ewolucji nie będzie rozpatrywał reklamacji i skarg związanych z tłokiem, kolejkami i długim czasem oczekiwania na dostęp do atrakcji i urządzeń.
 11. Osoby przebywające na terenie Parku mają bezwzględny obowiązek stosowania się do zaleceń właściciela obiektu i obsługi parku.
 12. Na terenie Parku Ewolucji zabrania się:
  • palenia tytoniu;
  • wnoszenia lub posiadania: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych, tzw. „dopalaczy”oraz innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenia dla życia lub zdrowia osób przebywających na terenie Parku Ewolucji;
  • wnoszenia i spożywania wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych zakupionych poza terenem Parku Ewolucji;
  • spożywania napojów alkoholowych zakupionych na terenie Parku Ewolucji w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
  • zanieczyszczania lub zaśmiecania terenu Parku Ewolucji;
  • naruszania lub niszczenia przedmiotów należących do Parku Ewolucji albo innych osób;
  • wchodzenia do pomieszczeń dla osób nieuprawnionych ;
  • sprzedawania, reklamowania, akwizycji lub przeprowadzania zbiórek pieniężnych;
  • naklejania nalepek na terenie parku;
  • niszczenia zieleni;
  • wchodzenia do sztucznych stawów i basenów;
  • wprowadzania rowerów, hulajnóg, deskorolek, skuterów, rowerów biegowych, wrotek i innych podobnych urządzeń;
 13. Zwierzęta wprowadzane na teren Parku należy wyprowadzać na smyczy, a agresywne nadto w kagańcach.
 14. Zwierzęta wprowadzane na teren Parku należy wyprowadzać na smyczy, a agresywne nadto w kagańcach.
  Opiekunowie zwierząt są zobowiązani są do dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia i nie zakłócały spokoju w Parku Ewolucji oraz nie zanieczyszczały miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku.
  Psów i innych zwierząt domowych nie wprowadza się do obiektów takich jak:
  • Batyskaf
  • Kino Prehistoryczne
 15. Do Parku Ewolucji nie zostaną wpuszczone osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków, środków psychotropowych lub innych substancji odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadający przedmioty wymienione w pkt. 16 regulaminu, oraz osoby wobec, których wcześnie została orzeczona kara zakazu wstępu do parku.
 16. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, właściciel obiektu lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom znajdującym pod wpływem alkoholu, lub środków odurzających.
 17. Teren parku jest monitorowany, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy łamią postanowienia regulaminu.
 18. Na obszarze całego Parku należy przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

REKLAMACJE

 1. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty wypełnienia i złożenia w kasie Parku Ewolucji, prawidłowo wypełnionego formularza reklamacji (formularz reklamacji dostępny jest w kasach biletowych). Do formularza reklamacji należy dołączyć kopie oryginalnego, zakupionego w kasie Parku Ewolucji biletu. Decyzję w sprawie swojej reklamacji/skargi otrzymają Państwo zwrotnie w formie pisemnej, lub elektronicznej na wskazane w formularzu dane kontaktowe.
 2. Skargi rozpatrywane są wyłącznie w formie pisemnej, lub elektronicznej. W postaci pisemnej, przez wypełnienie specjalnego formularza „Skargi i Zażalenia”. który dostępny jest w Kasie Parku. W postaci elektronicznej poprzez wysłanie maila z zażaleniem na adres e-mail: biuro@parkewolucji,pl, o tytule: REKLAMACJA lub SKARGA.

KORZYSTANIE Z PLACÓW ZABAW

 1. Korzystanie z placów zabaw i obiektów o podobnym charakterze odbywa się na własną odpowiedzialność. Rodzice i opiekunowie prawni ponoszą wszelką odpowiedzialność za swoich podopiecznych.

OBOWIĄZEK NADZORU

 1. Apelujemy do rodziców i opiekunów grup zorganizowanych o staranne wypełnienie spoczywającego na nich obowiązku nadzoru. Park Ewolucji nie przejmuje odpowiedzialności w tym zakresie. Rodzice i opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez ich podopiecznych.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Park Ewolucji odpowiada za szkody powstałe na wskutek zawinionego naruszenia istotnych warunków umowy, lub spowodowane rażącym zaniedbaniem, bądź winą umyślną swoich pracowników.
 2. Park Ewolucji nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe wskutek czynników od niego nie zależnych, za zdarzenia losowe oraz za braki, które nie były dostrzegalne pomimo dbałości o stan obiektu.
 3. Park Ewolucji nie odpowiada za utratę, zniszczenie, lub uszkodzenie przedmiotów użytkowych, takich jak telefony komórkowe, kamery, aparaty fotograficzne, kolczyki etc. w trakcie korzystania z atrakcji.

ZGŁOSZENIE SZKODY

 1. Park Ewolucji nie ponosi odpowiedzialności za poniesione szkody po opuszczeniu Parku.